Tự tạo công thức tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO – Phần 3