Tự động phân biệt doanh thu lớn nhất, nhỏ nhất trong báo cáo bán hàng