Tự động tô màu vùng được chọn với sự kiện SelectionChange