Tạo danh sách không có giá trị trùng trong combobox