tài khoản 217 :

Hướng dẫn hạch toán khi doanh nghiệp cho thuê bất động sản và các giao dịch liên quan đến tài khoản 217 (bất động sản đầu tư)

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn bachotter, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: “Em phải dùng tài khoản nào để hạch toán khi doanh nghiệp cho thuê Bất động sản đầu tư ạ? Tài khoản này …