fbpx

heo training :

heo-training-hoc-excel-online

Cách bắt đầu với HEO Training Addin

KHÔNG ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC ADDIN? 1. Hãy vào link sau đây để cập nhật lại mật khẩu (mật khẩu mới không nhất thiết phải khác mật khẩu cũ, trừ khi bạn muốn như vậy 😉 ) https://hocexcel.online/auth/password/change 2. Thoát Excel hoàn toàn …