fbpx

chuẩn mực kế toán :

Chuẩn mực kế toán : Lãi trên cổ phiếu

Chuẩn mực kế toán :  Mã số 30 – Lãi trên cổ phiếu Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 QUY ĐỊNH …