So sánh hai danh sách và tách các thành phần giống nhau – khác nhau