Liệt kê tệp dùng power query trong một thư mục và các thuộc tính tệp

Liệt kê tệp dùng power query trong một thư mục và các thuộc tính tệp