Phân biệt các mảng trong vùng dữ liệu không đồng nhất bằng VBA