Những trường hợp nào thì được đăng ký thuế thu nhập cá nhân