Những công việc liên quan đến thuế cần phải làm trước khi nghỉ lễ 30-4