so-diem-10

Thay đổi kích cỡ hàng cột, ẩn bớt cột phụ đi

Thay đổi kích cỡ hàng cột, ẩn bớt cột phụ đi