Hướng dẫn về tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo thông tư 133