Hướng dẫn về tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 133