Hướng dẫn về tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư 133