Hướng dẫn về tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo thông tư 133