Hướng dẫn về tài khoản 331 – Phải trả người bán theo thông tư 133