Hướng dẫn về tài khoản 241 – XDCB dở dang theo thông tư 133