Hướng dẫn về tài khoản 138 – Phải thu khác theo thông tư 133