Hướng dẫn về tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 133