Hướng dẫn về tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133