Hướng dẫn về tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 133