Hướng dẫn nhận biết tài sản cố định năm 2019

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn An, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: “Chào Học Excel Online, em có một thắc mắc như sau. Khi nào thì mình hạch toán một thứ tài sản mình mới mua cho công ty là tài sản cố định ạ?” Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định.

Dựa theo điều 3, thông tư 45/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định, những loại tài sản cố định khác nhau sẽ có tiêu chuẩn nhận biết khác nhau. Chi tiết như sau:

Tài sản cố định hữu hình

 

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn dưới đây:

  1. a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;
  2. b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

Ví dụ: máy cắt, máy gia công kim loại.

Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư chi phí tạo lập tài sản hoặc được hình thành qua quá trình hoạt động, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

  1. a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;
  2. b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

Ví dụ: bằng sáng chế, giấy phép khai thác một vùng lãnh thổ vụ thể.

Chú ý về những loại tài sản không thuộc hai loại trên

Với những tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là tài sản cố định đối với các tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thuộc 01 trong 02 trường hợp sau đây:

  1. a) Tài sản (trừ tài sản là nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc) có nguyên giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;
  2. b) Tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết về phân loại tài sản cố định ở đây nhé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ HEO!