Hướng dẫn cách tìm giá trị nhỏ hơn gần nhất với giá trị so sánh