Hướng dẫn cách tạo danh sách nhân viên phụ thuộc theo chi nhánh