cách tách quận huyện thành phố ra riêng từng cột trong địa chỉ