Hướng dẫn cách sử dụng hàm subtotal để tính tổng thay cho hàm sum