Hướng dẫn cách sử dụng hàm RANDOM trong Excel – hàm tạo số ngẫu nhiên