Hướng dẫn cách dùng hàm YEAR trong Excel để lập báo cáo theo năm