Hướng dẫn cách dùng hàm MONTH trong Excel để tìm số tháng