Hàm tính tổng theo hàng hoặc cột bất kỳ trong mảng