Cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm SUM 2

Excel VLOOKUP và SUM - tìm tổng các giá trị phù hợp

Excel VLOOKUP và SUM – tìm tổng các giá trị phù hợp