Hàm IF lồng nhau trong Excel – mẹo và các thủ thuật

Hình 2: Hàm IF lồng nhau với các phép tính số học