3 Cách dùng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel

Hàm IF lồng nhau với các phép tính số học

Hàm IF lồng nhau với các phép tính số học