1 Cách dùng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel

Công thức IF lồng nhau cổ điển/cơ bản

Công thức IF lồng nhau cổ điển/cơ bản