Cách chuyển phân số bị lưu dạng text về số thập phân