DB10-3

Sử hàm VLOOKUP kết hợp hàm VALUE và hàm RIGHT để tránh lỗi


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business

© Học Excel Online. All rights reserved.