VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?