1- VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

1- VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

1- VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?