Tính trung bình động trong Excel bằng hàm average

Tính trung bình động trong Excel bằng hàm average

Tính trung bình động trong Excel bằng hàm averagec