power-query-2-1

Data ban đầu trông như thế này

Data ban đầu trông như thế này