5- Hàm Vlookup và hàm Index Match – Hàm nào hiệu quả hơn?

5- Hàm Vlookup và hàm Index Match - Hàm nào hiệu quả hơn?