dv101 course image

DV101 – Hướng dẫn đăng nhập

Bước 1: 

Click vào đường link: https://elearning.hocexcel.online/student-login

Bước 2:

Đăng nhập với tài khoản được Học Excel Online cung cấp

Bước 3:

Trong màn hình Dashboard khoá học, click vào khoá học DV101

Bước 4:

Bấm nút “Start learning” để bắt đầu học

Bước 5:

Bấm vào bài đầu tiên để học