6 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND

6 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND

6 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND