3 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND

3 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND

3 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND