2 Câu lệnh IaF với nhiều điều kiện IF AND

2 Câu lệnh IaF với nhiều điều kiện IF AND

2 Câu lệnh IaF với nhiều điều kiện IF AND