1 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND

1 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND

1 Câu lệnh IF với nhiều điều kiện IF AND