6 4 CÁCH VIẾT HÀM VLOOKUP ĐỂ PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

MATCH/ INDEX - tra cứu chữ hoa chữ thường cho tất cả các loại dữ liệu

MATCH/ INDEX – tra cứu chữ hoa chữ thường cho tất cả các loại dữ liệu