fbpx

với những sự kiện không phải điều chỉnh báo cáo tài chính :